മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്ദ്രിയപഞ്ചകം Edit
നാമം
    കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, നാക്ക്, തൊലി ഇവ അഞ്ചും


Entries from Datuk Database

ഇന്ദ്രിയപഞ്ചകം(നാമം):: കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, നാക്ക്, തൊലി എന്നീ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അറിയിക്കുക, അജമുഖി, ചിങ്കി, ഇങ്ങുന്ന്, പ്രകീര്‍ത്തിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean