മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്ദ്രിയഗോചര Edit
    ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ കൊണ്ടറിയാവുന്നത്
    that which the senses can perceive


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bonfire, asea anemone, ആള്‍വാര്‍, പ്രാത്യയിക, ചണ്ഡിലന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean