മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്ത്യ Edit
    ഭാരതം


ഇന്ത്യ Edit
    ഭാരതം
    India


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകവചിത്തര്, പ്രചാര്യന്‍, മദകരി, മേലാട, മൂര്‍ച്ച


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean