മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്ത്യ Edit
    ഭാരതം


ഇന്ത്യ Edit
    ഭാരതം
    India


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവതാനം, അനാകമ്പ്യ, ചീരവസ്ത്രം, ആസിദ്ധ, കിഞ്ചുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean