മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്ത Edit
വിശേഷണം
    ഈ
More details: ഉദാ: അന്തഹതയ്ക്കിന്തപ്പട്ട്


Entries from Datuk Database

ഇന്ത(വിശേഷണം):: (നിര്‍ദേശകം) ഈ. ഉദാ: അന്തഹതയ്ക്കിന്തപ്പട്ട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alexia, mart, മുറവിളി, പര്യുഷണം, കോലരക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean