മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇത്ത Edit
നാമം [സ്ത്രീലിംഗം] (ഏകവചനം)
    ചേച്ചി
    Elder sister.


ഇത്ത Edit
    ഇത്ര


ഇത്ത Edit
നാമം
    ഈത്ത.
    Date palm.


Entries from Datuk Database

ഇത്ത1(നാമം):: ഈത്ത
ഇത്ത2(നാമം):: ചേച്ചി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pacifier, മണിപുരം, ആനയടിവേര്‍, ചള്ള്, ഒന്നലര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean