മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇണ്ടാസ് Edit
    അനുമതി, സമ്മതം


Entries from Datuk Database

ഇണ്ടാസ്(നാമം):: അനുമതി, സമ്മതം
ഇണ്ടാസ്(നാമം):: കുറ്റപത്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ clause, aroint, മുയക്കം, അപ്രതീക്ഷിത, പ്രക്ലേദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean