മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇട്ടി Edit
    അവിവാഹിത, ഈട്ടി
    unmarried girl, black wood


ഇട്ടി Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ചെമ്മീന്‍‌.
    Lobster.


Entries from Datuk Database

ഇട്ടി1(നാമം):: അവിവാഹിത, കന്യക, ബ്രാഹ്മണകന്യക
ഇട്ടി1(നാമം):: ഉണ്ണിജാതിയിലുള്ള സ്‌ത്രീ
ഇട്ടി1(നാമം):: ഒരുതരം മീന്‍
ഇട്ടി1(നാമം):: ഒരു സംജ്ഞാനാമം
ഇട്ടി2(നാമം):: ഈട്ടി
ഇട്ടി2(നാമം):: കുന്തം, കമ്പി
ഇട്ടി2(നാമം):: വടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ overfill, അവടകച്ഛപം, അഭ്യാമര്‍ദ്ദം, ഇഷ്ടാപൂര്‍ത്തം, ഉത്ഥാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean