മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇടസരി Edit
    ഇടശരി


Entries from Datuk Database

ഇടസരി(അവ്യയം):: ഇടശരി, ഒന്നിടവിട്ട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ get back, ചര്‍മ്മ, പിപ്പലായനന്‍, പരിത്രസ്ത, പതിപ്പിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean