മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇടരുക Edit
    തെറ്റുക, പതറുക, സംശയം തോന്നുക,ഇടര്‍ച്ച


ഇടരുക Edit
    തെറ്റുക, പതറുക, സംശയം തോന്നുക


Entries from Datuk Database

ഇടരുക(ക്രിയ):: തെറ്റുക, പതറുക, ഇടറുക
ഇടരുക(ക്രിയ):: സംശയം തോന്നുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bethink, gore, misinform, undoubted, ആമുക്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean