മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇടങ്ങഴിക്കണ്ടം Edit
    ഇടങ്ങഴി വിത്തു വിതരയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ philistine, cap a pie, അദ്രിനന്ദിനി, ആദ്യശക്തി, അദിവ്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean