മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇച്ഛാഫലം Edit
    ത്രൈരാശികത്തില്‍ കണ്ടുപ്പിടിക്കേണ്ട ഫലം


Entries from Datuk Database

ഇച്ഛാഫലം(നാ. ജ്യോ.):: ത്രരാശികത്തില്‍ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫലം, നാലാം രാശി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ besmear, podium, posterity, യജ്ഞകീലകം, വര്‍വ്വര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean