മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഹരിക്കുക Edit
    ഭക്ഷിക്കുക, അപഹരിക്കുക
    to eat, plunder


Entries from Datuk Database

ആഹരിക്കുക(ക്രിയ):: കൈക്കലാക്കുക, എടുക്കുക, കൊണ്ടുവരിക
ആഹരിക്കുക(ക്രിയ):: ആഹാരം കഴിക്കുക, ഉണ്ണുക, തിന്നുക
ആഹരിക്കുക(ക്രിയ):: അപഹരിക്കുക
ആഹരിക്കുക(ക്രിയ):: നടത്തുക, നിര്‍വഹിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stir, അതിചരണം, അളിച്ചാര്‍ത്ത്, അദ്ധ്യാസനം, മൂരുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean