മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആശ്വാസനം Edit
    ആശ്വസിപ്പിക്കല്‍


Entries from Datuk Database

ആശ്വാസനം(നാമം):: ആശ്വസിപ്പിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acquiesce, അരണ, ഒവി, വരവര്‍ണ്ണം, അസമന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean