മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആശ്രയഭക്ഷണന്‍ Edit
    അഗ്നി


Entries from Datuk Database

ആശ്രയഭക്ഷണന്‍(നാമം):: അഗ്നി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beautiful, brittle, selectivity, അംസഭരം, ഒലാ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean