മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആശു Edit
നാമം
    ആശുവ്രീഹി, ചെന്നെല്ല്, ഉമിപോയ ചെമന്ന അരി


ആശു Edit
അവ്യയം
    പെട്ടെന്ന്.
    Quickly.
Base: Sanskrit


ആശു Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    കുതിര.
    Horse.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

ആശു1(അവ്യയം):: പെട്ടെന്ന്, കാലതാമസംകൂടാതെ
ആശു2(നാമം):: വേഗം വിളയുന്ന ഒരിനം നെല്ല്
ആശു2(നാമം):: കുതിര

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ necessitude, അംഗരാഗം, ഉദ്ഗാതാവ്, കടു, തുടര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean