മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആവൃത്ത് Edit
    പ്രവൃത്തി, പരിപാടി, സംഭവം


ആവൃത്ത Edit
    ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെട്ട, ചുറ്റപ്പെട്ട
    repeated, surrounded


Entries from Datuk Database

ആവൃത്ത്(നാമം):: പ്രവൃത്തി, പരിപാടി, സംഭവം
ആവൃത്ത്(നാമം):: രീതി, ഗതി
ആവൃത്ത(വിശേഷണം):: ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെട്ട
ആവൃത്ത(വിശേഷണം):: പിന്തിരിപ്പിക്കപ്പെട്ട
ആവൃത്ത(വിശേഷണം):: ചുറ്റപ്പെട്ട
ആവൃത്ത(വിശേഷണം):: കാണാതെപഠിച്ച, ഉരുവിട്ടുപഠിച്ച
ആവൃത്ത(വിശേഷണം):: പരിഹരിക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഡഹു, അംശുജാലം, ആത്മഘാതകന്‍, അവനീധ്രം, സരോജന്മാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean