മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആവിത് Edit
    ആകുന്നു, എന്തെന്നാല്‍


ആവിത് Edit
    ആവത്,കഴിവുള്ളത്
    what ever is possible


ആവിത Edit
    ധരിക്കപ്പെട്ട, ചുറ്റപ്പെട്ട


Entries from Datuk Database

ആവിത്1(-):: ആകുന്നു, ആകും
ആവിത്1(-):: പിന്നില്‍വരുന്ന വിവരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം, എന്തെന്നാല്‍, ഏതെന്നാല്‍
ആവിത്2(-):: ആവത്.

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ impassable, ചാകര, ചിന്തു, മൃഗജലം, ധനാശിപാടുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean