മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആള്‍പ്പിടിയന്‍ Edit
    മുതല
    crocodile


Entries from Datuk Database

ആള്‍പ്പിടിയന്‍(നാമം):: മുതല

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pedestrianism, peradventure, savoury, അര്‍ത്ഥജ്ഞ, വസി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean