മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആലാവര്‍ത്തം Edit
    ആലവട്ടം


Entries from Datuk Database

ആലാവര്‍ത്തം(നാമം):: തുണികൊണ്ടുള്ള വിശറി, ആലവട്ടം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mohair, relativity, ഇപ്പോഴും, ബഹുമാര്‍ഗ്ഗഗ, വഹിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean