മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആറ്റടമ്പ് Edit
    ഒരുതരം അടമ്പുവള്ളി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ heuristics, mace, same, stile, അര്‍ക്കരാഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean