മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആറ്റടമ്പ് Edit
    ഒരുതരം അടമ്പുവള്ളി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ attest, gimlet, maundy thursday, ആമ്ലാനം, ഒറ്റത്തടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean