മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആറുകാല്‍ Edit
    കയ്യോന്നി, വണ്ട്


Entries from Datuk Database

ആറുകാല്‍(നാമം):: വണ്ട്
ആറുകാല്‍(നാമം):: കയ്യോന്നി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ commission, intend, morass, swerve, ambulatory


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean