മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആര്‍ദ്രജനകം Edit
    ഒരു വാതകം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ preview, മഞ്ജുള, അക്ലിഷ്ടവ്രത, അദ്ധ്വര്യു, ആചാരികം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean