മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആര്യപ്രായ Edit
    ആര്യന്മാര്‍ നിറഞ്ഞ


Entries from Datuk Database

ആര്യപ്രായ(വിശേഷണം):: ആര്യന്മാര്‍ നിറഞ്ഞ, ഏറിയകൂറും ആര്യന്മാര്‍ വസിക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ overfond, ballast, അമ്പലപ്രാവ്, ഭദ്രബലനന്‍, അകാലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean