മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആരണി Edit
    അരാളിക


ആരണി Edit
    പാര്‍വ്വതി, നീര്‍ച്ചുഴി
    Parvathi, an eddy


Entries from Datuk Database

ആരണി1(നാമം):: കാളി, പാര്‍വതി, ശിവശക്തി
ആരണി2(നാമം):: നീര്‍ച്ചുഴി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ depreciation, eff, preposition, tallow, അളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean