മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആയിരത്തിരി Edit
    നമ്പൂതിരികന്യകയുടെ വിവാഹ സമയം നടത്തുന്ന തിരിയുഴിച്ചില്‍ ചടങ്ങ്


Entries from Datuk Database

ആയിരത്തിരി(നാമം):: നമ്പൂതിരി കന്യകയെ വിവാഹവേദിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുമ്പോള്‍ നടത്തുന്ന തിരിയുഴിയല്‍ ചടങ്ങ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ jar, അമരപുരം, ആഡംബരന്‍, ഇന്ധനന്‍, കുനഖം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean