മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആയതവൃത്തം Edit
    ദീര്‍ഘവൃത്തം


Entries from Datuk Database

ആയതവൃത്തം(നാമം):: ദീര്‍ഘവൃത്തം, അണ്ഡവൃത്തം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gallant, മഞ്ചാരി, അപേക്ഷയാ, ഭൂതേശന്‍, ഇദ്ധ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean