മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഭാസുരന്മാര്‍ Edit
    ഗണദേവതകളില്‍ ഒരു വിഭാഗം. ഇവര്‍ ആകെ 64 പ്രകാശിപ്പിക്കന്നവരെന്നു, ശബ്ദാര്‍ത്ഥം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lumbago, overlay, അഗ്നിമഥനം, അന്ത്യലേപനം, ഉമ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean