മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആന്തര്‍ഗേഹികആന്തഗേഹിക Edit
    ഗേഹത്തിനുള്ളില്‍ ഭവിച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ample, ഇളക്കുതാലി, മുദ്രശാല, ആവര്‍ത്തനം, ഉപായി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean