മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആനയോടി Edit
    വലിയ നോട്ടം, വലിയ ഓടി , പത്തേമാതിരി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അത്യാശ്രമന്‍, അദ്ധ്വാനം, ഭകവൈരി, ഉപസംവാദം, പിശകുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean