മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആനമ്ര Edit
    കുനിഞ്ഞ, വണക്കമുള്ള
    bent, humble


Entries from Datuk Database

ആനമ്ര(വിശേഷണം):: ആനമിച്ച, വളഞ്ഞ, കുനിഞ്ഞ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ advent, disinherit, spew, squib, അപ്രമാദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean