മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആധായ Edit
    ആധാനംചെയ്തിട്ട്, വച്ചിട്ട്


Entries from Datuk Database

ആധായ(അവ്യയം):: ആധാരം ചെയ്തിട്ട്, -വച്ചിട്ട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gird, hustle, talk round, അനപകരണം, ഭൂതബാധ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean