മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആദിരൂപം Edit
    മാതൃകയായി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപം
    archetype


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ kerosene, അയമോദ്യം, അമ്പൊലി, അഗ്നിഹോത്രഹവണി, ആപ്ലാവിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean