മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആദിത്യകേതു Edit
    കൗരവരില്‍ ഒരുവന്‍,ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഒരു പുത്രന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ continuum, status quo, thespian, അര്‍ദ്ധരഥന്‍, അല്ലയോ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean