മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആണെ Edit
    ആണ


Entries from Datuk Database

ആണെ2(അവ്യയം):: അപ്രകാരം, അങ്ങനെ
ആണെ1(നാമം):: ആണ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ causeway, spring water, ചീകുക, യദൃച്ഛയാ, അഗ്ര്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean