മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആടാ Edit
    ആടാത്ത, അഭിനയിക്കാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chiaroscuro, മജ്ജരം, അനുവാസിത, പ്രകടീകൃത, വിലോമജിഹ്വം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean