മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഞ്ഞിപ്പോത്ത് Edit
    കാഞ്ഞിപ്പോത്ത്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ diadem, spile, അഗ്നിലോകം, അഭ്യാമര്‍ദ്ദം, ഉഴിച്ചില്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean