മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sibyline Edit
    അവര്‍ണ്ണനീയമായ രീതിയില്‍ പ്രവചനാത്മകമായ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ carve, nuance, anomaly, അബ്ജഭു, ആള്‍പ്പാട്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean