മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആജാനം Edit
    ജന്മഭൂമി, ദേവലോകം
    birth place, heaven


ആജാനം
(പര്യായം) സത്പഥം


Entries from Datuk Database

ആജാനം(അവ്യയം):: സൃഷ്ടികാലം മുതല്‍ക്ക്
ആജാനം(നാമം):: ജന്മഭൂമി
ആജാനം(നാമം):: ദേവലോകം
ആജാനം(നാമം):: ജനനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ onerous, അക്രേതവ്യം, ഭീഷ്മൈകാദശി, വന്ധ്യത, അശ്രവണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean