മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആങ്കാരം Edit
    അഹങ്കാരം, ആണ്‍കാരം, പുരുഷകാരം


Entries from Datuk Database

ആങ്കാരം2(-):: ആ എന്ന അക്ഷരം.
ആങ്കാരം1(നാമം):: അഹങ്കാരം, അഭിമാനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tabby, അഭീത, ഛേദി, പിന്തുണയ്ക്കുക, കിളിവാതില്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean