മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഗ്നിവേശ്യന്‍ Edit
    അഗ്നിവേശന്‍െറ പരമ്പരയില്‍പ്പെട്ട ഒരു ആനാര്യന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ code, detach, get down, പ്രതിമര്‍ശം, മാദനി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean