മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഗമജ്ഢന്‍ Edit
    വേദജ്ഢന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ quotable, അകിഞ്ചില്‍ക്കര, ബകജിത്ത്, അക്രൂര, പൂണുനൂല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean