മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആക്ഷാരണ Edit
    വ്യഭിചാരദോഷം ആരോപിക്കല്‍, ജാരസംസര്‍ഗ്ഗം ഹേതുവായിസ്ത്രിയെയോ, പരസ്ത്രിസംസര്‍ഗ്ഗം ഹേതുവായി പുരുഷനെയോ നിന്ദിക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sake, ബര്‍ബ്ബണ, പാണ്ഡാര, പര്യാപ്തി, ബുലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean