മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകാശവേര് Edit
    ആലിന്‍െറയും വറ്റും കൊമ്പില്‍ നിന്നു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വേര്


Entries from Datuk Database

ആകാശവേര്(നാമം):: ആല്‍തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കൊമ്പുകളില്‍നിന്നു താഴോട്ടു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വേര്
ആകാശവേര്(നാമം):: ഉണ്ടാകാത്ത വസ്തു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ photo, prot, renounce, അമ്പിളിക്കല, യവ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean