മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകാരികന്‍ Edit
    രത്നം വിളയുന്ന സ്ഥലത്തിന്‍െറ വിചാരിപ്പുകാരന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അധിതടം, അനന്തപടം, ഭാരശൃംഗം, അഹതം, പൂര്‍വ്വഭാവന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean