മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകാരണം Edit
    ക്ഷണം, വെല്ലുവിളി
    invitation, challenge


Entries from Datuk Database

ആകാരണം(നാമം):: ക്ഷണം, വിളി
ആകാരണം(നാമം):: വെല്ലുവിളി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bourgeoisie, അരിയുസ്സ്, ആര്യഭടിയം, ആന്തായം, അതിഖരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean