മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആംഭസികം Edit
    മത്സ്യം, ജലത്തില്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ affiche, heuristics, paraphrase, അനന്തരിത, മൈക്കോലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean