മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഹ്രാസ്യ Edit
    കുറയ്ക്കാന സാധിക്കാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ monopoly, slump, casserole, മങ്ങ്, അലമ്പടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean