മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഹ്നം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    പകല്‍, പകലിന്റെ അഞ്ചിലൊരുഭാഗം.
    Day.
Base: Sanskrit
More details: പ്രാഹ്നം, പൂര്‍വ്വാഹ്നം,മദ്ധ്യാഹ്നം, അപരാഹ്നം,, സായാഹ്നം എന്ന് അഹ്നങ്ങള്‍ അഞ്ച്.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവധാവിത, ഇരാജന്‍, വിധികര്‍ത്താവ്, പികച്ചല്‍, കാളകൂടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean