മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസ്വക Edit
    സ്വന്തമല്ലാത്ത
    not one's own


Entries from Datuk Database

അസ്വക(വിശേഷണം):: സ്വന്തമല്ലാത്ത, അന്യന്‍റെതായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അധിരജനി, ബ്രഹ്മഘ്നന്‍, മഥുരേശന്‍, ആനുയാത്രികന്‍, കോക്കാന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean