മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസാന്നിദ്ധ്യം Edit
    അഭാവം, ഹാജരില്ലായ്മ
    absence, state of being not present


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇലിമ്പ്, ചിമി, മലീമസം, അള്ളുള്ളം, ഉദയരാഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean